Tidplan

Tidplan

Lunds nation har tillsammans med byggentreprenören upprättat en grov huvudtidplan för arbetet. Det är utifrån denna tidplan som vi har sammanställt informationen ovan. Viktigt att veta är dock att arbetsmoment kan behöva planeras om med relativt kort varsel, exempelvis beroende på väder under vinterhalvåret. Detta kan påverka vilka störningar ni som grannar och närboende upplever.

Arbetstider och anslagstavla
Entreprenören kommer att arbeta huvudsakligen mellan 07:00 och 17:00 vardagar. I det fall man måste utföra arbeten som bullrar utöver dessa tider är avsikten att publicera information om detta här.

Därtill kommer det att finnas en anslagstavla på byggstängslet vid nationens port där vi informerar om kommande aktiviteter.

Buller
Under byggtiden kommer det att utföras en del bullrande arbeten. Beroende på skede kan bullret vara lite olika. Exempelvis kommer gården i ett tidigt skede att schaktas ur samt befintlig betongöverbyggnad rivas, vilket skapar buller från rivningen och från tunga maskiner.

Under stomresning, vilket beräknas ske under vintern 2021/2022 kommer byggkranen som ska stå på Stora Tomegatan att användas för tunga lyft, vilket kan skapa störningar främst väster om nationen.

Generellt gäller annars att det under hela byggtiden kommer att uppstå buller från handmaskiner och andra byggaktiviteter.